Родительская категория: ROOT
Создано: 11.03.2011 Авторы: Super User

 

 

 


kim

 

Ким Наталья Николаевна

- ГУ «Физико – математический лицей», учитель начальных классов

- высшее, - 3 место в номинации «Лучший электронный образовательный ресурс» (Городской конкурс «IT-технологии в образовательном процессе»)

-Педагогическое эссе: За период работы в школе Наталья Николаевна проявила себя как творческий и профессионально грамотный учитель. Свою работу строит на основе современных принципов личностно- ориентированного образования с установкой на воспитание« человека культуры». Занимается самообразованием, эрудированна, коммуникабельная, доброжелательная, целеустремлённая, принципиальная, тактичная. В системе учителя проводится работа над повышением качества знаний учащихся, при этом используются различные информационные технологии и передовой педагогический опыт.

 

 

 

 

 


 

1

 

 Қазіргі кезде еліміз тәуелсіздігін алғаннан бері білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Біздің № 24 «А» бастауыш қазақ мектебі де осы бағытпен жұмыс жасауда. Осы мектепте көп жылдан бері Галимова Асия  еңбек етуде. Ол өзінің еңбек жолында көптеген жұмыстар атқарып, өзін жақсы жақтан көрсете білді. Әр кез білім берудің мазмұнын жаңартып, педагогикалық технологияларды енгізіп отырады. Оның өзіне қойған мақсаттарының бірі:

 

-         Оқыту әдіс – тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың түрлерін меңгерту, оқу тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс – тәсілдерін пайдалану.  Ол өзінің сабақтарында теория мен практиканы ұштастыра жүргізеді.

Ақырын жүріп анық бас,

Еңбегің кетпес далаға.

Ұстаздық еткен жалықпас,

Үйретуден балаға, - деп Абай атамыз айтқандай Асия өзінің бойындағы жігерімен, талабымен, білімімен өз шәкірттерін әріқарай дамыту міндеті тұр.

 


 

 

2Қазіргі таңда мұғалімнің алдында қойылып отырған мәселенің бірі оқушының оқуға деген қызығушылығын қалай арттыру болып отыр.

Бұл мәселені біздің № 24 А« бастауыш мектебі күнделікті  жоспардан түсірмейді. «Еліміздің еңбегі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақ тағдыры ұстаздардың қолында», - деп Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай Каримова Лязат Аубакирқызы  өзінің педагогикалық еңбегін шәкірттеріне терең білім беруге арнайды. Ол өзінің күнделікті сабақтарында дәстүрден тыс сабақтар және ХХІ ғасыр педагогикалық технологияларды қолданады. Ол оқулықта берілген тапсырмалар жүйесі негізінде оқушылардың алған білімін тереңдетуге, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін таңдап меңгеруге, жалпы ойларын бір жүйеге келтіріп, зерделеуге және игеруге нақты көмек береді. Өйткені Лязат Аубакирқызы тәлім – тәрбие алған мыңдаған шәкірт ертең қоғамның белді бір мүшесі, өзі өмір сүріп отырған қоғамға, қалтқысыз қызмет ететін саналы азамат қажет екенін ойлайды.

 

 

 

 


 

 

ПанасюкС.ФПанасюк Светлана Федотовна
 ГУ «Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная», учитель начальных классов.
Панасюк Светлана Федотовна - творческий учитель с большим педагогическим опытом, в совершенстве владеющий методикой начального обучения и воспитания. В своей работе учитель использует инновационные педагогические технологии развития критического мышления учащихся через чтение и письмо, разноуровневого обучения, проектные и информационно-коммуникационные технологии, что позволяет ей повысить качество обучения учащихся.

Опытом своей работы делится с коллегами на открытых уроках, семинарах, в выступлениях на заседаниях школьных и городских МО, педагогических советах,  конкурсах педагогического мастерства, городских и областных совещаниях работников педагогического образования.

На Международной научно-практической конференции по проблеме «Управление организациями образования на основе синергетического подхода», состоявшейся 11-12 мая 2006 г. в Республиканском институте повышения квалификации РиНПК системы образования города Алматы, выступила с докладом: «Возможности и проблемы уровневой дифференциации обучения в условиях модернизации казахстанского образования». Её работа поощрена грамотой за творческую деятельность по внедрению «Педагогической технологии трёхмерной методической системы образования».

В августе 2006г. на областной августовской конференции работников образования в секции руководителей учреждений образования выступила с докладом: «Технологизация УВП как одно из условий реализации обучения, ориентированного на индивидуализацию, дифференциацию и социализацию учащихся в соответствии с их потребностями и интересами».

В 2007 году приняла активное участие в городском семинаре по  теме:  «Мониторинговые исследования в деятельности методического объединения учителей начальных классов» и на  августовском совещании работников образования г. Костаная выступила с докладом: «Системный мониторинг как инструмент успешного обучения в начальной школе».

В 2008-2009 учебном году  приняла активное участие в работе областного семинара по проблеме «Информационное обеспечение как средство повышения эффективности УВП в начальной школе» и провела открытый урок  русского языка с использованием ИКТ.

В 2010 году на  августовском совещании работников образования г. Костаная выступила с докладом: «Основные идеи личностно-ориентированных технологий».

В 2010-2011 учебном году приняла активное участие в областном семинаре по  проблеме:  «Особенности комплексно-интегративного подхода к управлению качеством УВП в начальных классах в условиях перехода на 12-летнее образование».

В 2011-2012 учебном году Светлана Федотовна приняла активное участие в работе городского Методического Совета заместителей директоров школ и поделилась опытом работы по теме: «Возможности интерактивного оборудования  в повышении качества учебного процесса».

В 2012 году на городском уровне обобщён опыт работы педагога по проблеме «Повышение качества учебного процесса на основе использования интерактивного оборудования». В августе 2012 года Светлана Федотовна на  августовском совещании работников образования г. Костаная выступила с докладом по данной теме.

Светлана Федотовна принимает активное участие в городских и областных конкурсах для учителей начальных классов: в 2006 г. в городском конкурсе «Лучшая образовательная среда группы или класса, ориентированная на ребёнка» -2 место; в 2006-2007 учебном году в  городском заочном конкурсе «Лучшая авторская программа или методика», в номинации «Воспитание и обучение детей младшего школьного возраста» -  3 место; в 2008 году в составе творческой группы заняла 1 место в городском конкурсе «Лучшее дидактико-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса начальной школы»; в 2009 году в Областном конкурсе заместителей директоров по УВР в начальных классах – Гран-при; в  2010-2011г. в городском конкурсе «IT–технологии в образовательном процессе» в номинации «Лучший диагностический инструментарий» - 3 место, в номинации «Лучший урок с использованием интерактивного оборудования» присуждена номинация «Самый информативный урок»; в 2011г. в городском конкурсе "Фестиваль методических идей"  в номинации "Учебный кабинет" - 3 место.

Светлана Федотовна работает над повышением компетентности в области информационных технологий, использует интерактивное оборудование в процессе педагогической деятельности.

В  2011 и 2012г приняла активное участие в Международных открытых фестивалях «Мультимедиа а образовании» и получила сертификаты за публикации образовательного материала в Интернете на образовательном портале «Мой университет».

В 2013 г. выступила на педагогическом совете учителей школы с докладом «Дистанционное управление образовательным процессом младших школьников посредством сайта», поделившись опытом эффективного управления познавательной деятельностью младших школьников, как на уроках, так и во внеклассной работе.   Использование ресурсов личного сайта учителя с целью управления самостоятельной учебной деятельностью, самообразованием обучающихся  выводит процесс обучения на качественно новый уровень, позволяют сделать обучение увлекательным и динамичным. Выход  в Интернет на сайт Панасюк С.Ф. позволяет учащимся получить самостоятельно новую информацию. Сайт имеет большое значение в качественном выполнении  заданий учащимися с использованием различных ресурсов интернета. Сайт предоставляет  возможность интерактивного общения с обучающимися и родителями. Панасюк С.Ф. ведёт электронный журнал, в котором выставляются  оценки для SMS дневников учащихся. Использование сайта создаёт устойчивую мотивацию учащихся к получению знаний и помогает творчески решать учебные задачи.

С 2000 года четыре работы Панасюк С.Ф. получили одобрение Совета по экспертизе и лицензированию при Костанайском областном ИПК и ПРО: учебно-практическое пособие по русскому языку «Повышение орфографической грамотности учащихся» с игровыми словариками (2-4 кл.), «Технологические карты и разноуровневые задания по русскому языку» (2-4 кл.) «Учебно-методический комплекс по предмету «Познание мира» для 3 класса; «Тетради разноуровневых заданий и диагностических работ по русскому языку» для 3 класса.

        На протяжении многих лет работы Светлана Федотовна обеспечивает положительные результаты в учебно-воспитательной работе, находит самые эффективные пути обучения и воспитания учащихся,  стремясь дать им глубокие и прочные  знания. Ученики Светланы Федотовны неоднократно становились победителями  городских предметных олимпиад.  Учитель поощрён грамотами отдела образования  акимата города Костаная за качественную подготовку учащихся к городской олимпиаде в 2005г и 2006г. Имеются победители республиканских и международных интеллектуальных игр: в 2005-2006 г Республиканская  математическая игра «Кенгуру» - III место, Республиканский интеллектуальный марафон «Ак бота» - I место, Республиканская игра-конкурс по языкознанию “Русский медвежонок - языкознание для всех» - III место, Интеллектуальный игровой конкурс «Золотое руно» - I место; в  2007-2008г  Интеллектуальный игровой конкурс «Золотое руно» - II место.

В 2009 году Панасюк С.Ф. получила благодарственное письмо отдела образования и городского центра по работе с одарёнными детьми «Дарын»  за качественную подготовку учащихся 3 классов к городскому интеллектуальному марафону «Путешествие по радуге», в котором команда «Любознайки» заняла 3 место среди учащихся 3 классов города.

В 2012-2013 учебном году работа ученика Светланы Федотовны в городском конкурсе детских исследовательских проектов «Зерде» заняла 2-е место.

В 2012 году в школе создана творческая лаборатория и начата исследовательская работа по проблеме «Организация активной самостоятельной деятельности учащихся средствами проблемного обучения».  Светлана Федотовна вошла в состав лаборатории с целью использования технологии  проблемного  обучения как  средства активной самостоятельной деятельности учащихся в учебном процессе.


 

 


 

Галкина Татьяна ВалерьевнаФ.И.О. Галкина Татьяна Валерьевна
- Место работы и должность: ГУ " физико- математический  лицей" г. Костаная», учитель начальных классов
- Образование: высшее
- Год рождения: 1970 г.
Галкина Татьяна Валерьевна – человек необычайно увлеченный, является руководителем МО школы. Её опыт получил распространение через семинары, открытые уроки, статьи, выступления на заседаниях МО, педсоветах, предложения по обновлению содержания образования, конкурсы пед. мастерства. Доброжелательная атмосфера на уроке, чуткое и любовное отношение к детям и бесконечный творческий поиск – почерк этого учителя. Всегда добивается желаемых результатов в деле обучения, воспитания и развития её учеников.
Галкина Татьяна Валерьевна осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и требований Государственных стандартов РК. Способствует формированию общей культуры, социализации личности. Использует разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. Благодаря использованию форм и методов активного обучения (КСО, групповые технологии, проблемное обучение, уровневую дифференциацию) качество знаний в ее классе стабильно- 65%. В 2005-2006 году её учащиеся являлись призёрами городской интеллектуальной игры «Умники и Умницы», в 2006 году заняли призовые места в республиканской интеллектуальной математической игре «Кенгуру». Учащаяся Абжанова Эльвира в 2005-2006 учебном году заняла 1 место в городской олимпиаде по познанию мира. Систематически проводит работу с одарёнными детьми, со слабоуспевающими учащимися.
Татьяна Валерьевна на протяжении 5 лет является руководителем школьного методического объединения. Координирует работу творческих групп, школы передового опыта. Внедряет новые педагогические технологии: билингвальное обучение, технологию проектной деятельности. Хорошо владеет методикой системного, проблемного анализа уроков. В 2002 году в городском смотре кабинетов заняла 2 место. В 2004 году принимала участие в конкурсе «Лучшая воспитательная система класса»- работа отмечена дипломом. В 2004 году выступала с докладом на областной конференции «Управление качеством образования». В 2005 году принимала участие в организации городского семинара «Интеграция, как методическое явление», где выступала с докладом. В 2006 году участвовала в городском конкурсе «Лучшая среда класса», где заняла 2 место и награждена грамотой ГорОО пр. №214 от 07.04.06. В 2006 году выступала на городских заседаниях МО по теме «Организация проектной деятельности учащихся», «Обновление содержания образования в преддверии перехода на 12-летнее обучение». Являлась участницей августовской городской конференции «Голос учителя». Её статья «Обновление содержания образования в преддверии 12-летнего обучения» опубликована в республиканском журнале «12-летнее образование» № 6, 2005 г. В марте 2006 года по приглашению ИПК и ПРО выступала с лекциями по технологии проектного обучения в Тарановском районе, в марте 2007 года в г. Костанае. В сентябре 2006 года была участником городского интернет – собрания для родителей первоклассников, где отвечала на вопросы родителей по обучению учащихся в начальной школе. В октябре 2006 года участвовала в организации и проведении областного семинара, где выступила с докладом «Гуманизация образования в преддверии плавного перехода на 12- летнее обучение». В феврале 2007 года принимала участие в областном семинаре «Организация интегрированного обучения в начальной школе», проведён открытый урок по технологии билингвального обучения (познание мира, казахский, английский язык). Имеет свою авторскую программу факультативного курса «Литература и фантазия». Данная работа представлялась на заседании городского МО, в 2001 году была представлена на международном конгрессе «Дети. Права. Общество», который проводился в г. Костанае. Программа апробирована и широко применяется в практике школы.
Имеет лицензированный учебно-методический комплект по повышению эффективности уроков литературного чтения во 2 классе». В феврале 2007 года являлась участницей заочного городского конкурса « Лучший банк КИМов».
Среда класса у Галкиной Т.В. строиться с учетом типа школы, материальной базы, состав учащихся, с учетом социального заказа.


Ляхова Зинаида ДмитриевнаЛяхова Зинаида Дмитриевна – учитель начальных классов средней школы №7, высококвалифицированный, грамотный специалист, имеющий стаж педагогической работы более 25 лет. За это время вырастила не одно поколение учеников. Последние 16 лет занимает должность заместителя директора по учебной работе.
Зинаида Дмитриевна имеет глубокие научно-теоретические знания. В совершенстве владеет формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, методикой преподавания начального обучения. Использует передовой педагогический опыт в работе. Умеет самостоятельно составлять и реализовывать программу обучения и воспитания, разрабатывать педагогические технологии, методики обучения и воспитания. Владеет анализом учебно-воспитательной, методической работы, организационными формами диагностической работы с учащимися, педагогическим коллективом.
Зинаида Дмитриевна - опытный педагог, являлась членом городской творческой группы «Поиск». Практическим опытом работы делится с коллегами на школьном, городском, областном уровнях. Принимала участие в городской научно – практической конференции КГПИ по теме «Формирование жизненной компетенции ученика через преподавание факультативного курса по гражданско – правовому образованию «Школа жизни». Участник Международной научно – практической конференции по теме «Преобразовательные возможности средового подхода в решении управленческих задач в начальной школе». Опыт работы по «Современному контролю в начальной школе» и формированию жизненной ключевой компетенции младших школьников представлен в виде брошюр: «Сборники контрольных работ по русскому языку и математике. 1-4 классы», «Тесты по русскому языку и математике,1-4 класс», «Человек и его здоровье». Является автором учебно – методического комплекса по гражданско - правовому образованию в начальной школе «Школа жизни», состоящего из Программы факультативного курса на казахском и русском языках и учебно – практического пособия «Уроки гражданственности».
Зинаида Дмитриевна является классным руководителем 4 «А» класса. Дети её класса принимают активное творческое участие в общешкольных внеклассных мероприятиях. Высокий профессионализм учителя позволяет добиваться качественных результатов в обучении и воспитании подрастающего поколения. Учитель заслуженно пользуется уважением коллег, учащихся и родителей.
Творческие трудовые заслуги Ляховой Зинаиды Дмитриевны отмечены благодарностями отдела образования акимата города Костаная, Департамента Образования Костанайской области, Министерства образования и науки РК.

 

Яндекс.Метрика
vmo.kst-goo.kz ®